Oljeavskiljare

En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tex. Ett oljeavskiljarsystem består av . Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med . Naturvårdsverkets faktablad innehåller snabb och lättillgänglig information om en. Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Reningseffekten för låga halter av oljeföroreningar och för. Vi underhåller och tömmer din oljeavskiljare , och eliminerar onödiga produktionsstopp. Oljeavskiljare av hög kvalitet för verkstäder till större tvättanläggningar eller parkeringar! Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare.

Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, . Om du har en verksamhet där oljeprodukter och avlopp finns kan du behöva en oljeavskiljare. Varför behövs oljeavskiljare ?

Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera . Spillvatten som kan innehålla olja ska ledas till oljeavskiljare , det gäller till exempel för verkstäder, biltvättar, bensinstationer och . En slam- och oljeavskiljaranläggning fungerar på så sätt att slam sjunker . Vägledning om krav på oljeavskiljare , Nacka kommun. Vi lovar: de bästa priserna och högsta kvaliteten. För att oljeavskiljare ska fungera optimalt krävs både regelbunden tömning, besiktning och en fungerande egenkontroll. Med rätt utrustning, rätt kompetens och . Sjöar och andra vattendrag är känsliga för föroreningar i dagvattnet.

Det är viktigt att den underhålls. Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Vilka verksamheter ska ha oljeavskiljare ? Om oljan når reningsverket fungerar . Till oljeavskiljare hör.

Kontroll av oljeavskiljare. XR erbjuder tömning av slam och olja, 6-månaders underhåll samt 5-års kontroll av ditt oljeavskiljarsystem. Företaget är genom STOR .

Fett- och oljeavskiljare måste ha rätt storlek, tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet samt uppfylla standarder. Olja är så giftigt, att det även vid mycket låga koncentrationer kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter i våra reningsverk .