Kapillärsugning

Detta är ett transportsätt där fukten förflyttar sig i material i vätskefas. Drivkraft är något förenklat fukthalten och fukten transporteras alltså från . Kapillärsugning är när vatten transporteras i vätskefas. Drivkraften är vattnets ytspänning och attraktionskraften mot porväggarna.

Därför stiger vattnet högre i . I porösa material som utsätts för vatten sker fukttransport på grund av kapillärsugning.

Så sker för material i kontakt med mark. En betongplatta måste skyddas . Fukten kan transporteras på dessa sätt samtidigt såväl i lika riktning som i motsatt riktning. Fukt kan tillföras genom nederbör byggfukt, kapillärsugning från mark eller ytterväggar, kondensation av luftens vattenånga eller genom läckage. Fukt flyttar sig från ett ställe till ett annat på tre olika sätt, konvektion, diffusion och kapillärsugning.

Konvektion är hur luftströmmar flyttar fukt från ett ställe till ett . Vätsketransport genom vind- och tyngdkraft. Processen är densamma som leder . Konvektion: En lufttrycksskillnad gör att vattenånga transporteras med den luft som rör sig mot det lägre lufttrycket.

Fukt som kommer inifrån (vattenånga): diffusion, konvektion. Underifrån kommande fukt ( kapillärsugning från mark). I vätskefas kan drivkrafterna vara vattenövertryck, vindtryck, kapillärsugning och.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Enskiktsväggar (massiva väggar) I en massiv vägg, exv en murad vägg, kan vatten tänkas komma in dels genom kapillärsugning i väggmaterialet, dels genom . Av de transportmekanismer i vätskefas som nämnts ovan är det kapillärsugning och. Geotekniker undersöker vid behov . Provning – Del 5: Bestämning av kapillärsugning för bruk.

Admixtures for concrete , mortar and grout – Test methods – Part 5: Determination of. För att förhindra avdunstning från provets sidor och för att uppnå ett endimensionellt flöde genom provkroppen förseglas . Det har varit mycket svårt att teoretiskt förutse vilka fuktnivåer som kommer att uppstå i dessa fall eftersom man saknat materialdata för . Låga värden i indikeringsläget kombinerat med höga värden i mätläge indikerar ytkondens eller intern. Makadamen skulle hindra att vatten sögs upp från underliggande marklager och nådde golvplattans undersida (så kallad kapillärsugning ). Vilket samband råder mellan uppsugen vattenmängd (ms), kapillaritetskoefficienten (A), och tid (t) vid kapillärsugning från fri vattenyta?

EPS isolering placerad på dränerande grusmaterial förhindras kapillärsugningen upp i plattan. Använda käpillärbrytande skikt under plattan, för att förhindra kapillärsugning. Använda isolering under plattan, dels ur komfortsynpunkt och .